Przydatne formularze do pobrania

Poniżej zamieszczamy przydatne formularze do pobrania: karty informacyjne plus gotowe wnioski dokumentów dotyczących małżeństwa i urodzenia dziecka z Urzędu Miasta Biała Podlaska.

MAŁŻEŃSTWO karta inf. formularze
Zawarcie związku małżeńskiego – sporządzenie aktu (ślub cywilny) USC/008
Zawarcie związku małżeńskiego – sporządzenie aktu (ślub wyznaniowy) USC/009
Skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego USC/010 F-USC/010_1
Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (transkrypcja) USC/016 F-USC/016_1
Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (odtworzenie) USC/019
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej USC/031 F-USC/031_1
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej USC/032 F-USC/032_1
Uzupełnianie, prostowanie, zaświadczenia, odpisy z aktów stanu cywilnego
karta inf. formularze
Poświadczenie zgodności kopii USC/004 F-USC/004_1
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej (do zawarcia związku małżeńskiego za granicą) USC/011 F-USC/011_1
Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego USC/014 F-USC/014_1
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego USC/021 F-USC/021_1
Prostowanie aktów stanu cywilnego USC/022 F-USC/022_1
Wydawanie zaświadczeń USC/025 F-USC/025_1
Wpisanie do aktu urodzenia (sporządzonym przed 30 sierpnia 1955 r.) danych dotyczących ojca USC/027 F-USC/027_1
Wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa rodziców USC/028 F-USC/028_1
Wpisanie do aktu urodzenia danych dotyczących ojca (po zaprzeczeniu ojcostwa lub unieważnieniu uznania) USC/029 F-USC/029_1
F-USC/029_2
Wpisanie w akcie urodzenia dziecka danych dotyczących drugiego z rodziców (po przysposobieniu)Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego USC/030USC/022_1 F-USC/030_1
F-USC/030_2
Zmiana imienia/nazwiska
karta inf. formularze
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia /imion/ dziecku USC/006 F-USC/006_1
F-USC/006_2
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa USC/012 F-USC/012_1
F-USC/012_2
Zmiana imienia lub nazwiska USC/023 F-USC/023_1
F-USC/023_2
Urodzenie dziecka
karta inf. formularze
Sporządzenie aktu urodzenia USC/001 F-USC/001_1
F-USC/001_2
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa USC/002 F-USC/002_1
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego USC/003 F-USC/003_1
Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska współmałżonka USC/005 F-USC/005_1
Przyjęcie zgłoszenia urodzenia dziecka (urodzonego poza terenem działania USC) USC/007 F-USC/007_1
F-USC/007_2
F-USC/007_3
Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą USC/015 F-USC/015_1
Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą (odtworzenie) USC/018 F-USC/018_1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *